Bài học tuần 22 – 23 Khối 1

TUẦN 23

Môn Học vần bài 118: oam – oăm:

https://drive.google.com/file/d/1YpUjuuc0m9unCu92NGseZHAChVcZZgkx/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 119: oan – oat:

https://drive.google.com/file/d/1lRqjvJSow9NZB9f8bFCQUQ_d9tSo9Vfw/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 120: oăn – oăt: Tiết 1

https://drive.google.com/file/d/1zyrqRep-6AjeatFr2g0GDOcW5ROxtxxT/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 120: oăn – oăt: Tiết 2

https://drive.google.com/file/d/1UJNvNBIRww8h_k_6sxLwy_h-8gPug6dv/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 121: uân – uât:

https://drive.google.com/file/d/16NDGQmKasVjQA-1Fpk_mvsEw_xh3PTjH/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 123: Ôn tập:

https://drive.google.com/file/d/1lXbuaVT2Y-qgY24KDdwgzrg3a9zFfi9t/view?usp=sharing

Môn Toán: Luyện tập trang 107-108:

https://drive.google.com/file/d/1VAKo9xRAGiYXTsds72vpFIEL1JV-YaeB/view?usp=sharing

Môn Toán: so sánh các số trong phạm vi 100:

https://drive.google.com/file/d/1jMlchnsBKOtXX_Gtfw5ID-8joC4YFMMv/view?usp=sharing

Môn Toán: Luyện tập:

https://drive.google.com/file/d/1AbepwGseCokzXhNWk4pGLsQ3rDQycJfY/view?usp=sharing

Môn Đạo đức: Nhặt lại của rơi:

https://drive.google.com/file/d/1o5MJ35oh8VdLE0JnizGLCRe1euvHoopZ/view?usp=sharing

Môn Mĩ thuật:

Môn Giáo dục thể chất tuần 22 – 23:

TUẦN 22

Môn Học vần bài 113: oa -oe:

https://drive.google.com/file/d/1zLLx40ipgwiGPJqnT4xRh_ybCfboV9yR/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 114: uê-ươ:

https://drive.google.com/file/d/1l_kE0Iakr_voAjHLfCkNjJRUfSlun38w/view?usp=sharing

Môn Học vần bài 117: Ôn tập

https://drive.google.com/file/d/1XrYIYRZRjGzcduRxm_3-3xAemHXV0p4u/view?usp=sharing

Môn Toán bài: Chục – đơn vị:

https://drive.google.com/file/d/1lx03J0OdXocwaAYX_cl4PTY4c31gF0os/view?usp=sharing

Môn Toán bài: Các số đến 100:

https://drive.google.com/file/d/12XF5ANzzTJbIsuI8Us08Q6i3YtRAfnED/view?usp=sharing

Môn Hoạt động trải nghiệm – Tết Tân Sửu:

https://drive.google.com/file/d/1sww9hZ_Q2YUhg4_1suFrEb9yRa3Wj3XD/view?usp=sharing

Môn Tự nhiên xã hội: Cơ thể em

https://drive.google.com/file/d/1qRzmURDoWYMp-7BOFwaRmZ8wWZoyxd1n/view?usp=sharing

Môn Âm nhạc:

Môn Giáo dục thể chất tuần 22 – 23:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *