Dạy và học

Tập đọc: Chú đi tuần – Ngày 29/4/2020Giáo viên: Chu Ái Thu Tập đọc: Hoa học trò – Ngày 29/4/2020Giáo viên: Nguyễn Lệ Thi Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Ngày 22/4/2020Giáo viên: Chu Ái Thu Luyện từ và câu: Chủ ngữ
TUẦN 24 Môn Lịch sử: Đường Trường Sơn Phiếu bài tập: Môn Khoa học: Phiếu bài tập: TUẦN 23 Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa lý: Phiếu bài tập: Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Tiếng Anh: TUẦN 22 Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa
Tuần 24 Môn Khoa học Phiếu bài tập: Môn Địa lý Tuần 23 Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Lịch sử Phiếu bài tập: Môn Địa lý: Phiếu bài tập: Môn Tiếng Anh: Tuần 22 Môn Khoa học: Phiếu bài tập: Môn Lịch sử: Phiếu bài tập: Môn Địa
TUẦN 24 Môn Tập đọc: Đối đáp với vua Phiếu bài tập: Môn Tập đọc: Tiếng đàn Luyện từ và câu: Mở rộng vống từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy Phiếu bài tập: TUẦN 23 Môn Toán: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)
TUẦN 24 Tập đọc: Quả tim khỉ Phiếu bài tập: Môn Toán: Bảng chia 4 Môn Toán: Tìm một thừa số của phép nhân Phiếu bài tập: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Từ ngữ loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy Bài giảng Powerpoint TUẦN 23 Tập đọc: