Quy định mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập xin ý kiến góp ý rộng rãi.Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Theo Dự thảo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng III; giáo viên tiểu học hạng II; giáo viên tiểu học hạng I. Mã số cho từng hạng giáo viên tiểu học do Bộ Nội vụ cấp.

Đối với giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 (bao gồm giáo viên thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giáo viên không thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo) thì giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số do Bộ Nội vụ cấp.

Mỗi hạng giáo viên tiểu học đều có quy định cụ thể về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận, đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Khi bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp và nâng bậc lương.

Không căn cứ trình độ đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên mới được tuyển dụng.

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

Dự thảo Thông tư quy định các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp như sau:

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21 thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau:

Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt các tiêu chuẩn của hạng III theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;

Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) đạt các tiêu chuẩn của hạng II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II; Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;

Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) đạt các tiêu chuẩn của hạng I theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I; Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV đối với giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học.

Viên chức mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được tuyển dụng.

Quy định xếp lương với giáo viên tiểu học công lập

Dự thảo nêu rõ: Các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98) ;

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng.

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định hiện hành của pháp luật về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp lưu ý:

Trường hợp giáo viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữ hệ số lương 1,86, 2,06 và 2,26, nay đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III thì được xếp hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1, mốc năng lương lần sau được tính 3 năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86; 2 năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 2,06.

Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II hoặc hạng I nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng, thì vẫn bổ nhiệm vào hạng nhưng không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng.

Nội dung dự thảo:

(Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/quy-dinh-moi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc-cong-lap-20200617103044217.html)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *